Home > title 01 > title 02

Best Night in Korea

 

 

상세정보

 

특급호텔 출신의 조리쉐프가 엄선한 재료로 조리한 음식은 고객님의 식사를 더욱 풍성하게 만들어 드립니다.

 

Location | 2F 컨벤션홀 Hours of use |

- 조식 이용시간 : 월~금 06:30~09:00

                        토~일 07:30~09:30

- 마지막 입장 : 월~금 08:40까지

                     토~일 09:10까지

Rate |

성인 : ₩14,500 / 소인(8세~13세) : ₩ 9,500

* 발급받으신 조식쿠폰은 성인에 한하여

   브런치와 혼용가능합니다

Inquiry |

055-384-0093 /  055-384-0193